PROJECTMANAGEMENT

  • Risicoanalyse
  • Managen ontwerpteam en bouwteam
  • Plantoetsing
  • Directievoering
  • Procesmanagement Wkb
Projectmanagement

PROJECTMANAGEMENT

Of het nu gaat om nieuwbouw of aanpassingen aan bestaande huisvesting: wat ons betreft is communicatie het belangrijkste aspect van projectmanagement. Wij zorgen ervoor dat alle betrokken partijen reële verwachtingen hebben en dat deze optimaal op elkaar worden afgestemd. Met elkaar werken we toe naar het gewenste eindresultaat: kwalitatieve en duurzame huisvesting, die voldoet aan de wensen en eisen van de eindgebruiker.

Je mag erop vertrouwen dat we naast je staan, van initiatieffase tot oplevering. Wij spreken de taal van de ontwerpende en realiserende partners en begeleiden alle stappen van het traject. Doordat wij jouw belangen behartigen in het totale huisvestigingsproject en de risico’s beheersen, kom je niet voor onverwachte of onaangename verrassingen te staan.

We zoeken en vinden de balans tussen de behoeften van de eindgebruiker en de mogelijkheden binnen de bouwkolom. We kennen en begrijpen namelijk zowel de gebruikersbehoeften als de technische mogelijkheden. Hierdoor kunnen wij oplossingen van architecten, adviseurs en bouwpartners op waarde inschatten en inhoudelijk optimaliseren. Onze BIM-methodiek ondersteunt hierbij als instrument voor samenwerking en communicatie.

Natuurlijk houden we altijd het budget, de planning en de kwaliteitseisen in het oog. Voor monitoring van de financiën tijdens de uitvoering gebruiken we ons eigen financiële beheersinstrument BIS. Hiermee leiden we het project financieel in goede banen tot na de oplevering.

Risicoanalyse

Samen met jou als klant maken we bij aanvang van het project een risicoanalyse. We onderscheiden daarbij omgevingsrisico’s, organisatierisico’s en projectrisico’s. Allemaal kunnen ze de beheersing van een project op de projectkaders negatief beïnvloeden. Vervolgens stellen we mitigerende maatregelen voor om – indien mogelijk – deze risico’s te vermijden, te elimineren en te verminderen.

Deze maatregelen bespreken we met je. We stellen vervolgens een top 10 op van de risico’s, waarop we het project mede sturen. Die top 10 is een vast onderwerp in onze communicatie met jou. Tijdens de opeenvolgende projectfases bespreken we de risicoanalyse ook met de ontwerpende en uitvoerende partijen. Waar nodig vullen we deze aan.

Bouwen geeft risico’s, maar door in een vroeg stadium de voorzienbare risico’s te beheersen, vermijden we dat tijdens de uitvoering van een project de financiële, kwalitatieve en tijdskaders worden overschreden. Je kan het maar beter voor zijn.

Managen ontwerpteam en bouwteam

Wij denken positief-kritisch met jou en de gebruiker mee om tot realistische en heldere projectkaders te komen. Deze heldere en realistische projectkaders in geld, tijd en kwaliteit dienen als uitgangspunt voor een ontwerp- en bouwteam. Om zo een succesvol huisvestingsproject te kunnen realiseren, dat na ingebruikname aan de verwachtingen voldoet.

Wij werken in een ontwerp- en bouwteam op basis van gelijkwaardigheid en geven de ontwerpende en uitvoerende partijen de creatieve en technische ruimte om hun kennis en kunde in te zetten om tot een optimaal ontwerp te komen.

In het ontwerp- en bouwteam leggen wij de focus op de gewenste kwaliteit en maakbaarheid van het ontwerp en bewaken we de belangen van de eindgebruiker binnen budget en planning. Wij werken vanwege deze focus in principe in een BIM-omgeving. Op die manier komen we tot een kwalitatief ontwerp, dat voldoet aan de kwalitatieve uitgangspunten én dat ook maakbaar is. Dit geeft meer rust en zekerheid bij de start van de uitvoeringsfase.

Plantoetsing

Wij toetsen als onafhankelijk plantoetsers jouw Voorlopig- en/of Definitief Ontwerp op technische maakbaarheid en wettelijke randvoorwaarden, zoals het Bouwbesluit. Maar ook op jouw eigen ruimtelijke, functionele en technische uitgangspunten zoals ze zijn opgeschreven in je eigen Programma van Eisen. Ruimtelijke en esthetisch-kwalitatieve eisen, wensen van gebruikers, het komt voor dat ze niet of onvoldoende zijn uitgewerkt in een concept-ontwerp. Een plantoets maakt de afwijkingen van deze uitgangspunten zichtbaar en bespreekbaar. Het wel of niet aanpassen van het ontwerp is daarmee een bewuste keuze. We denken vervolgens mee in (alternatieve) ontwerp-oplossingen om de maakbaarheid te vergroten of (esthetische) kwaliteit te borgen.

Een plantoets geeft niet alleen comfort over de verwerking van het eigen Programma van Eisen en over maakbaarheid in het ontwerp, maar zorgt ook voor een soepeler verloop van het omgevingsvergunningstraject. Het voorkomt het achteraf (fors) moeten aanpassen van een ontwerp waarop een omgevingsvergunning is afgegeven, met als risico dat er opnieuw een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.

 

Directievoering

Onze directievoerders bewaken primair jouw belangen en die van de gebruikers van de huisvesting bij de uitvoering van het (bouw)contract, het bouwbudget, de projectrisico’s en de projectorganisatie. Met betrekking tot (bouw)contracten hebben we ruime ervaring in het opstellen en uitvoeren van verschillende contractvormen, zoals het UAV-contract, het geïntegreerd contract UAV-GC en hybride vormen. Goede samenwerking die uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen, een fijne sfeer en de juiste communicatie naar alle partijen toe, zijn pijlers onder het succesvol realiseren  van een project.

De directievoerder is gedelegeerde namens jou als opdrachtgever. Wij willen jou, je beweegredenen, belangen en de kritische succesfactoren van jou, je organisatie en de uiteindelijke gebruiker goed leren kennen en begrijpen. En omdat bijvoorbeeld belangen of kritische succesfactoren – zoals budget of planning – tijdens de uitvoering van een project kunnen wijzigen, blijven we deze gedurende het project bij je toetsen. De wijze  van afstemmen – in grote lijn of gedetailleerd – en frequentie van deze afstemmingen stellen we onderling vast.

Wij ontzorgen jou door je op mijlpaal-niveau op de hoogte te houden over de voortgang van het werk. In de onderlinge communicatie focussen we op de zaken die voor jou van belang zijn. Een belangrijk onderdeel van de uitvoering is om het proces van opleveren in goede banen te leiden. Onze directievoerders starten daarom al tijdig met de voorbereiding en afstemming in deze fase.

Zo is de realisatie van jouw project bij ons in goede handen. De directievoerders werken op een eenduidige manier binnen onze Rienks Methodiek, die we voor het samenwerken binnen de bouwkolom hebben ontwikkeld. Deze unieke methodiek borgt het continu en eenduidig en voorspelbaar leveren van onze taken binnen onder andere de directievoering, op een hoog kwaliteitsniveau.

Procesmanagement

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal waarschijnlijk op 1 januari 2024 gefaseerd in werking treden. Deze nieuwe wet moet zorgen voor een betere bouwkwaliteit door potentiële kwaliteitsrisico’s al in een vroeg stadium van een project op te lossen. Dat verlaagt de faalkosten tijdens de bouw.

Een belangrijke wijziging is dat bouwers meer verantwoordelijkheid krijgen over de te realiseren kwaliteit. Ze moeten deze aantonen richting een onafhankelijke private partij: de externe kwaliteitsborger. Deze toetst minimaal aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit en neemt hierin de toetsende rol van de gemeente over. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de ruimtelijke toetsing (zoals het bestemmingsplan en welstand). Als opdrachtgever contrateer je de kwaliteitsborger, die aangesloten moet zijn bij een goedgekeurde  instrumentaanbieder (IA).

Onze ontzorging

Wij kunnen je bij de start van een project adviseren over het contracteren van de externe kwaliteitsborger en de instrumentaanbieder. In het ontwerpproces zitten wij het kwaliteitsoverleg voor, monitoren we de voortgang bij het oplossen van de ontwerprisico’s en sturen wij de ontwerpende partijen aan op het meetbaar borgen van de esthetisch beoogde kwaliteit.

Vanuit continuïteit treden we ook in de realisatiefase op als voorzitter van het kwaliteitsoverleg met de aannemer, de externe kwaliteitsborger en de architect. We bewaken de voortgang van de door de aannemer aan te leveren bewijslast en sturen op het elimineren van de uitvoeringsrisico’s. Naast het managen van het Wkb-proces draagt de projectmanager ook de reguliere taken van het projectmanagement, waarbij we het project sturen op de GOTIK beheersaspecten.

Rienks Adviseurs neemt het Wkb-proces uit handen en begeleidt je bij belangrijke stappen en besluiten. Onze procesmanagers zijn door maatwerkopleiding en training inmiddels goed voorbereid om het Wkb- proces vanaf de ontwerpfase tot en met realisatie en oplevering in goede banen te leiden. Bovendien hebben we vooruitlopend op de Wkb al ervaring opgedaan met deze wijze van werken.

Nieuwbouw The Stack en The Bow, Amvest

“Ik laat technisch inhoudelijke zaken gemakkelijk aan Rienks over, omdat ik weet dat het in goede handen is en ik door hen goed geïnformeerd word over de voortgang. Ik weet dus waar ik aan toe ben en kan zodoende mijn tijd efficiënt inzetten.”
Erik Woerde, Ontwikkelmanager Amvest
Bekijk project
projectmanagement aan het ij stack en bow

Meer weten over PROJECTMANAGEMENT

Neem contact met onze expert op

WILLARD DE VRIES
SENIOR PROJECTMANAGER
Willard de Vries senior projectmanager