KOSTENADVIES

  • Strategisch financieel huisvestingsadvies
  • Kostenmanagement
  • Financiële haalbaarheidsstudie
  • Ontwikkelen business case
  • Bouwkosten-, investeringskosten-, exploitatiekostenraming
  • Budgetinformatiesysteem (BIS)
Kostenadvies

Kostenadvies

Bij Rienks Adviseurs bekijken we het financiële aspect van huisvesting altijd zowel op investerings- als op exploitatieniveau. We kijken naar de levenscyclus van het gebouw, naar nu en naar de toekomst.

Door onze integrale manier van kostenadvies maak je gefundeerde keuzes, bijvoorbeeld voor nieuwbouw of renovatie. Maar ook op duurzaamheidsgebied werkt deze brede blik: zijn de investeringen te verantwoorden naar de toekomst? Het eerste doel van ons integrale kostenadvies is: bouwen binnen budget. Allereerst gaat het erom dat we in de initiatieffase een reële inschatting maken van het benodigde investerings- en exploitatiekostenniveau. Dit doen we op hoofdlijnen snel en doeltreffend voor elk alternatief. Hierdoor kun je als opdrachtgever in een vroeg stadium een verantwoorde keuze maken voor het meest optimale alternatief, zoals nieuwbouw of renovatie.

Strategisch financieel huisvestingsadvies

Gelet op je bedrijfsvisie, relevante externe ontwikkelingen en de organisatiedoelen, geven we interactief vorm aan de strategische huisvestingsvisie voor de komende jaren: de ‘soll’-situatie. Dit vergelijken we vervolgens met de huidige huisvesting: de ‘ist’-situatie. Door de toekomstige huisvestingssituatie te vergelijken met de huidige huisvestingssituatie, maken we jouw huisvestingsdoelen inzichtelijk. Onze kostenadviseur kijkt daarbij naar de financiële kant, en adviseert je over de mogelijke strategische financiële keuzes.

Zo heb je financieel inzicht in hoe jouw strategische huisvestingsvisie in de komende jaren financieel haalbaar en verantwoord is te realiseren.

Kostenmanagement

Wanneer het project haalbaar blijkt, en uit de huisvestingsalternatieven het meest optimale alternatief is gekozen, maken wij het ontwerpteam verantwoordelijk voor de financiële kant van het ontwerp. Bij elke fase maakt het ontwerpteam zelf de bijbehorende kostenbegroting. Onze kostenadviseur heeft een sturende rol en toetst of deze begrotingen reëel zijn en passen bij het ontwerp. Eventuele alternatieven of bezuinigingen legt de kostenadviseur voor aan het ontwerpteam. Een ontwerpteam dat zelf zijn begrotingen maakt, geeft de juiste aandacht aan de budgettaire kant van het ontwerp. Samen realiseren we zo huisvesting binnen budget.

 

Financiële haalbaarheidsstudie

In de initiatieffase van een huisvestingsproject kijken we naar haalbaarheid vanuit verschillende invalshoeken. Een van de invalshoeken is de financiële haalbaarheid van het voorgenomen huisvestingsproject. Vanuit de organisatie-ambities onderzoeken we samen met jou op investeringskosten- en exploitatiekostenniveau, wat financieel mogelijk is. Als er vanuit financiële haalbaarheid keuzes moeten worden gemaakt in organisatie-ambities, helpen de financiële haalbaarheidsstudies in het maken van onderbouwde keuzes vanuit een financiële invalshoek.

Je weet waar je aan toe bent. Dat geeft in een vroeg stadium financieel overzicht.

Ontwikkelen business case

Een business case kent veel invalshoeken. Minimaal bestaat de business case uit: kosten, baten, risico’s en overwogen alternatieven. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld juridische, technische en strategische onderdelen opgenomen worden. Wat de financiële kant betreft, kijken wij vanuit de levenscyclus van huisvestingsplannen naar de kosten, baten en financieringsmogelijkheden. Hierbij houden we rekening met financieel uitgewerkte risico’s. We houden daarbij altijd in het achterhoofd dat een business case meerdere invalshoeken kent.

Wij toetsen de uitgewerkte business case op een interactieve wijze, met jou, aan overige invalshoeken. Hierbij heb je financieel inzicht als onderdeel van de gehele business case.

Bouwkosten-, investeringskosten-, exploitatiekostenraming

De investeringskostenraming geeft inzicht in de totale kosten van een huisvestingsvraagstuk. Naast de bouwkosten, begroten we de overige kosten – denk aan advieskosten, leges en onvoorziene kosten.

De bouwkosten onderbouwen we met kengetallen én actuele marktkennis vanuit de door ons begeleidde aanbestedingen in de bouw. Zowel bouwkosten- als investeringskostenramingen zijn éénmalig. De kosten voor beheer en onderhoud zijn jaarlijks terugkerende kosten die een veelvoud van de éénmalige kosten zijn. Vanuit de levenscyclus van huisvesting, ramen we de exploitatiekosten (beheer en onderhoud) om tot het TCO kostenoverzicht (Total Cost of Ownership) te komen.

Dit geeft je zowel een kosteninzicht over de korte termijn als de lange termijn.

Budgetinformatiesysteem (BIS)

Voor monitoring van de financiën tijdens de uitvoering ontwikkelden wij in eigen huis het financiële beheersinstrument BIS. Het systeem geeft vroegtijdig inzicht in het financiële verloop van het project, zoals budgetten, opdrachten, facturen en prognoses. Hierdoor wordt het mogelijk de financiële projectbarometer bij te sturen.

Onze kostenadviseur of de projectmanager kan hiermee het project financieel in goede banen leiden tot na de oplevering van het project. Dat geeft jou financiële rust.

Adviseur bouwkosten Datacenter, Universiteit Leiden

bouwkosten datacenter universiteit leiden

Meer weten over KOSTENADVIES

Neem contact met onze expert op

JOEKE VAN WAESBERGHE
DIRECTEUR
Joeke van Waesberghe directeur