DUURZAAMHEIDS ADVIES

  • Strategisch duurzaamheidsadvies
  • Advies MPG
  • Advies BREEAM-NL
  • Advies circulair gebouw
medior senior projectmanager kostendeskundige

Onze visie op duurzaamheid: een gezond gebouw

Duurzaamheid is zo’n breed begrip dat niet direct duidelijk is wat er wordt bedoeld. Wat houdt duurzaamheid in? Wanneer is iets duurzaam? Rienks Adviseurs heeft een eigen kijk op duurzaamheid.

Vanuit onze missie willen wij de kwaliteit verbeteren van de leefomgeving waar mensen wonen, werken, leren, spelen, sporten, zorgen en van cultuur genieten. Maar we willen hierbij wel verantwoord omgaan met onze aarde. Oftewel: meer kwaliteit vandaag, mag niet ten koste gaan van de kwaliteit voor mensen van morgen, onze kinderen en kleinkinderen.

Bij Rienks Adviseurs staat de (eind)gebruiker centraal. Dat zie je bijvoorbeeld terug in onze focus op de eisen en wensen van deze (eind)gebruiker. Deze focus op de (eind)gebruiker is ook verwerkt in onze visie op duurzaamheid. Duurzaamheid in de gebouwde omgeving wordt vaak vertaald naar verbetering van de energieprestatie van gebouwen. Wij gaan een stap verder en leggen de focus op een gezond gebouw voor de (eind)gebruiker van vandaag en morgen. In een gezond gebouw is het prettiger verblijven. Gezonde gebouwen leveren ook veel op. Onderzoek heeft aangetoond dat een gezond gebouw leidt tot een hogere productiviteit en lager ziekteverzuim.

Bij het ontwerpen van gebouwen vinden wij het aspect gezondheid daarom het belangrijkst. Vanuit onze focus op de (eind)gebruiker. Wij zullen dit in onze advisering altijd bij je onder de aandacht brengen.

Strategisch duurzaamheidsadvies

Organisaties die op strategisch niveau met duurzaamheid bezig zijn, zijn de winnaars van morgen. Maar hoe vertaal je strategische duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen?

Rienks Adviseurs helpt bij het concretiseren van duurzaamheidsambities naar oplossingen die passen binnen de missie en visie van jouw organisatie. Én de ambities en doelstellingen van jouw huisvestingsproject. In een gesprek achterhalen we gezamenlijk wat duurzaamheid voor je inhoudt, waar de ambities en accenten liggen en hoe duurzaamheid is ingebed in de bedrijfsvoering en huisvesting. Van groot naar klein. Met een doorkijk naar mogelijke vertalingen, financiële consequenties en de inzet van systemen om duurzaamheid te meten.

In onze advisering over de te volgen aanbestedingsstrategie, adviseren we over de duurzaamheidsaspecten, gezondheid, energie en materialen in de aanbestedingsdocumenten. Dit uit zich in onder meer de (weging van) selectie- en gunningscriteria. Dit geeft als voordeel dat duurzaamheidsaspecten per project kunnen worden opgesteld, in het aanbestedingsproces objectief te meten zijn en tijdens de beheerfase te monitoren zijn.

In onze kostenadvisering gaan we standaard uit van investering én exploitatie. Dit helpt bijvoorbeeld bij een gefundeerde afweging vanuit een financiële invalshoek, bij beslissingen tussen nieuwbouw en renovatie. Renovatie blijkt vaak vanuit duurzaamheid en financiën een beter alternatief.

Advies Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)

Het realiseren van gebouwen met een zo laag mogelijke milieubelasting van de toegepaste materialen is op dit moment een van de grootste uitdagingen. Met een MPGberekening (Milieu Prestatie Gebouwen) maken we deze milieubelasting inzichtelijk.

De MPG is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw verplicht. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen. MPG is een uitermate geschikt instrument om in een vroeg stadium de milieubelasting van bouwmaterialen meetbaar te maken. Al bij het maken van het schetsontwerp door het ontwerpteam kunnen we een indicatie van de MPG-score afgeven. Dit doen we op basis van de met jou overlegde aannames van materiaalkeuzes en -hoeveelheden. Hierbij is vroeg in het proces zichtbaar of we op de goede weg zitten, waar zich eventuele knelpunten bevinden en wat de oplossingen voor bijsturen zouden kunnen zijn.

Binnen het ontwerpteam zorgen wij ervoor dat er rekening wordt gehouden met de eisen op gebied van milieubelasting van de materialen. Wij verzamelen de gegevens voor de MPG, berekenen de MPG in de daarvoor beschikbare tool en trekken hieruit conclusies. Vervolgens delen wij de conclusies van de berekening met het ontwerpteam en komen we, indien dat nodig is, met gericht en bruikbaar advies om de milieubelasting te verlagen.

Voor het MPG-advies kunnen wij bovenstaande werkzaamheden tijdens het hele ontwerpproces (VO, DO, en TO) verrichten. Daarbij adviseren we het ontwerpteam bij het VO meer op hoofdlijnen en allesomvattend, terwijl het advies bij het TO meer op gedetailleerd niveau en voor specifieke onderdelen zal zijn. Ook zien we erop toe dat de afspraken correct in het bestek worden opgenomen en dat eventuele aanpassingen tijdens de uitvoering van het project blijven stroken met de gemaakte afspraken. Na oplevering van het gebouw stellen we een definitieve rapportage op.

Het resultaat? Een aantoonbaar duurzaam project dat tegemoet komt aan de wettelijk gestelde eisen op gebied van de bouwmaterialen.

BREEAM-NL advies

Hoe meet je duurzaamheid? Het gaat daarbij om meer dan alleen energiebesparing. BREEAM-NL onderscheidt een breed scala aan duurzaamheidsmaatregelen op gebied van gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, ecologie, vervuiling en management. Tijdens een certificeringstraject koppelen wij al in de initiatieffase de BREEAM-NL methodiek aan een helder kosteninzicht.

Met BREEAM-NL kun je de duurzaamheid voor jouw bouwproject perfect vormgeven. Dat kan voor nieuwbouw- en renovatieprojecten maar ook voor bestaande gebouwen. BREEAM-NL certificering levert je als opdrachtgever veel op. Voor een commercieel vastgoedproject is het waarde verhogend. Vaak kunnen wij oplossingen bedenken waarmee de meerinvesteringen in hogere duurzaamheidseisen reductie opleveren van onder andere energiekosten, waterbesparing en onderhoud. Daarnaast zijn BREEAM-gecertificeerde projecten gezond voor de eindgebruikers. Een mogelijk lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit leveren jou indirecte kostenbesparingen en extra baten op.

Onze duurzaamheidsadviseurs zijn allen BREEAM-NL experts. Samen met jou verkennen wij de mogelijkheden en onmogelijkheden van duurzaamheidsaspecten voor jouw project en de eisen en wensen daarbij. We geven direct inzicht in de kosten. Doordat we de relatie tussen euro’s en BREEAM-sterren inzichtelijk maken, is het mogelijk om in een vroeg stadium te sturen op duurzaamheidsambities in relatie tot investeringen.

Bij voorkeur starten we de inbedding van BREEAM-NL al voordat het ontwerpteam is gecontracteerd. Hoe eerder je duurzaamheid onderdeel maakt van het project, des te eenvoudiger het is om duurzaamheidsaspecten te verwerken. Wij zorgen ervoor dat jouw keuzes op het gebied van duurzaamheid worden verwerkt in het ontwerp. En tijdens de uitvoering zien we erop toe dat de maatregelen juist worden gerealiseerd.

Met BREEAM-NL kan je een ontwerp- en oplevercertificaat behalen. Daarmee wordt objectief de mate van duurzaamheid van jouw project aangetoond. Rienks Adviseurs kan dit hele traject begeleiden en het certificaat aanvragen bij een BREEAM-NL assessor. Mocht je binnen jouw project al met een BREEAM-NL traject bezig zijn, dan kan Rienks Adviseurs ook het assessment verzorgen.

Advies circulair gebouw

Rienks Adviseurs helpt bij het vertalen van ambities in circulariteit naar oplossingen die passen bij de ambities en doelstellingen van jouw huisvestingsproject. In een gesprek achterhalen we gezamenlijk wat circulariteit voor jou inhoudt, waar de ambities en accenten liggen en hoe circulariteit concreet is te vertalen in materiaalgebruik, losmaakbaarheid, flexibiliteit en de levenscyclus van te gebruiken materialen. De financiële consequenties hiervan maken we ook inzichtelijk.

Het liefst willen we met jou in de initiatieffase van een huisvestingsproject in gesprek gaan, om zo de uitkomsten van jouw ambities op circulariteit te verwerken in een Programma van Eisen. Dit kan vervolgens als kader dienen in de uitvraag van de ontwerpende partijen. Zo wordt circulariteit al in een vroeg stadium een uitgangspunt voor ontwerpende partijen en tastbaar uitgewerkt in jouw ontwerp.

 

 

BREEAM-NL Marga Klompé Building, Tilburg University

“Rienks Adviseurs heeft voor ons het BREEAM certificeringstraject naar volle tevredenheid begeleid. Onze duurzaamheidambities zijn hoog. De Marga Klompé Building is energie-neutraal en het eerste onderwijsgebouw in Nederland met een massief houten constructie van CLT”.
Richard Antens, Real Estate Management & Services Tilburg University
Bekijk project
Tilburg University BREEAM

Meer weten over DUURZAAMHEIDS ADVIES

Neem contact met onze expert op

LENNERT DE ROOIJ
PROJECTMANAGER - KOSTENADVISEUR
Lennert de Rooij junior projectmanager