HUISVESTINGSADVIES

  • Risicomanagement
  • Advies bij besluitvormingsproces
  • Procesmanagement
  • Ontwikkeling werkplekconcept
  • Facilitair management
  • Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen
Huisvesting

HUISVESTINGSADVIES

Passende huisvesting is meer dan een gebouw: het is een overdekt stukje samenleving waar mensen met verschillende verwachtingen, wensen en ideeën elkaar ontmoeten, samenwerken, wonen en verblijven.

In onze aanpak staat de eindgebruiker centraal. Wij maken onderscheid tussen het perspectief van de (interne en externe) klant (Zij), van teams en afdelingen (Wij) en van individuele medewerkers (Ik). Om passende huisvesting te realiseren dienen deze drie perspectieven voldoende aan bod te komen. Zo is er aandacht voor de doelmatigheid van het klantproces, samenwerking tussen teams en mensen en de diversiteit van medewerkers. Participatie is voor ons een vanzelfsprekende manier om eindgebruikers in alle fases van de planvorming een betekenisvolle rol te geven. Wij beschikken over de juiste tools en methoden om een constructieve dialoog over huisvesting te voeren.

Risicomanagement

Risicomanagement speelt een cruciale rol bij huisvestingsvraagstukken. Dit is een doorlopend proces, dat begint bij de initiatieffase en doorloopt tot en met de oplevering. Wij voeren in ieder geval bij het begin van elke fase (opnieuw) een risicoanalyse uit.

Afhankelijk van het project en de context, selecteren we een passende aanpak. Hierbij maken we altijd onderscheid in interne (organisatie) en externe (omgeving) risico’s op basis van GOTIK en voeren we een analyse uit op basis van kans x effect. Ook treffen we mitigerende maatregelen. We houden hierbij altijd oog voor de ambities en doelstellingen van de organisatie.

Advies bij besluitvormingsproces

Het komt regelmatig voor dat besluitvorming rondom huisvestingsvraagstukken wordt uitgesteld. Vaak spelen er dan verschillende (soms tegengestelde) belangen en gaat het om grote budgetten.

Wij helpen hierbij door het inrichten van een helder proces, waarmee je gewogen strategische keuzes kunt maken. Dit doen we door besluitvormingsorganen mee te nemen in het belang van de strategische huisvestings-verandering. We bereiden stuurgroepen voor, nemen hen mee in gevoeligheden (mogelijke weerstanden), belichten verschillende belangen en lichten verschillende oplossingsrichtingen met de (financiële) consequenties toe. In deze afwegingen nemen we ook ambities en doelstellingen van de organisatie mee.

Procesmanagement

Wij zijn procesmanagers met inhoudelijke kennis van huisvestingsvraagstukken. Projecten kunnen moeizaam verlopen wanneer processen niet goed zijn ingericht. Want, processen lopen vaak door verschillende afdelingen heen. Daardoor kan er snel ruis ontstaan. Het is daarom – met name bij langlopende projecten – verstandig om processen met enige regelmaat te evalueren en zo nodig bij te sturen.

Onze adviseurs helpen bij het in kaart brengen van een werkbaar proces. Bij de initiatiefase van een project weten wij vanuit onze ervaring dat belangen en risico’s vaak samenhangen met de interne organisatie. Dit kan met cultuur te maken hebben, maar ook met het neerzetten van een projectorganisatie en governance. Met onze methode voor procesmanagement brengen wij deze risico’s in kaart. Zo beheersen we weerstanden, creëren we draagvlak en managen we verwachtingen en conflicten.

Ontwikkeling werkplekconcept

Het ontwikkelen van een werkplekconcept begint bij een visie op werken, waarin de organisatievisie en -strategie, wensen van eindgebruikers, processen en organisatietype zijn vertaald. Vervolgens kunnen wij een werkplekconcept ontwikkelen. Belangrijk hierbij is om een zekere mate van flexibiliteit toe te passen. Want de wereld is constant in beweging. En daarmee ook de behoeften van eindgebruikers en organisaties. Daarnaast wordt het werk steeds complexer. Wij adviseren standaard over de toepassing en uitwerking van duurzaamheid, toegankelijkheid en hospitality. Dit zijn onderdelen die volgens ons onmisbaar zijn in het werkplekconcept.

Een trend die wij zien is de behoefte aan ‘samenwerkplekken’: een omgeving waar teams of afdelingen bij elkaar kunnen zitten, zonder dat zij per se tegelijkertijd aan iets samenwerken. Dit staat haaks op het Activiteit Gericht Werken waarop veel moderne kantoren zijn ingericht. Daarnaast signaleren wij een steeds grotere behoefte aan ‘projectwerkplekken’: een omgeving waarin een (project)team een dag(deel) kan samenwerken aan een project.

Bij het ontwikkelen van een werkplekconcept adviseren wij naast (de afdeling) facilitair ook HR en ICT te betrekken. Want het werkplekconcept moet aansluiten bij de doelstellingen en processen (manier van leidinggeven, reduceren verzuim, enz.) van HR. Uiteraard speelt ook ICT een steeds belangrijkere rol bij het werkplekconcept door de verdergaande digitalisering. Denk aan de benodigde devices en veiligheid.

Facilitair management

Facilitair Management omvat veel verschillende kennisgebieden die aansluiten op alle huisvestingsvraagstukken. Onze huisvestingsadviseur met een facilitaire achtergrond kijkt altijd vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. Concreet letten we extra op facilitaire voorzieningen op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid, schoonmaak en bewegwijzering. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een customer journey. Wanneer deze goed wordt uitgevoerd zal het gebouw beter aansluiten bij de behoefte van de eindgebruiker.

In de initiatieffase gaan we in gesprek met jou als opdrachtgever en de eindgebruiker om de wensen rondom het huisvestingsvraagstuk in kaart te brengen. Onze toegevoegde waarde in deze fase is om een helder, overzichtelijk en werkbaar plan voor jouw huisvestingsvraagstuk te schetsen. In dit plan hebben we aandacht voor de facilitaire voorzieningen die nodig zijn in het gebouw. Ook denken we na over de invloed van het huisvestingproject op de toekomstige onderhoudswerkzaamheden van jouw huisvesting. Hierdoor zal je in de exploitatiefase geen onverwachte zaken tegenkomen.

We houden rekening met het opstellen van een doordacht Programma van Eisen. Hierbij nemen we jouw duurzaamheidsambities en doelen standaard mee in het proces en hebben oog voor trends en ontwikkelingen op het gebied van technologie (smart buildings). Dit draagt bij aan toekomstbestendige huisvesting.

Ruimtelijk/Functioneel PvE (RF PvE)

In het Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen leggen we de ruimtelijke uitgangspunten, functionele bouwstenen, bouwkundige eisen en technische prestaties vast. We concretiseren maatschappelijke ambities rond duurzaamheid en toegankelijkheid in het RF PvE.

Met het RF PvE heb je een tekstuele, visuele en ruimtelijke uitwerking van de ambities en doelen van je huisvestingsopgave.  Ook gebruiken we het PvE als document waaraan we de ontwerpende partijen kunnen toetsen op het door hen gemaakte ontwerp. In onze advisering gebruiken we het PvE als communicatiedocument voor stakeholders  als uitgangspunt van de nieuwe huisvesting.

Bij het opstellen van het RF PvE betrekken wij altijd de eindgebruikers. Bijvoorbeeld in een inspirerende werksessie waarin we functionele en ruimtelijke wensen ophalen. Door dit te combineren met uitgangspunten vanuit de organisatie, komen we samen tot bruikbare oplossingen.

 

Uitbreiding huisvesting, Hogeschool Leiden

“Rienks Adviseurs” is vanuit deskundigheid en vakmanschap in staat geweest om een gedragen ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor onze toekomstige huisvesting op te stellen. Zowel studenten als docenten en medewerkers zijn op een goede manier in dit proces betrokken. Kwalitatief hoogstaand én pragmatisch”
Mevrouw A.M. (Agnita) Mur voormalig lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden
Bekijk project
hogeschool leiden huisvesting

Meer weten over HUISVESTINGSADVIES

Neem contact met onze expert op

CHESTER ISSELMAN
HUISVESTINGSADVISEUR - PARTNER
Chester Isselman huisvestingsadviseur